Yürütülen Çalışmalar

Salda Gölü ve çevresinin iyileştirilmesi çalışmaları kesintisiz olarak olarak yürütülmektedir. Alınan kararlar doğrultusunda gözle görülür değişiklikler gerçeklemeye devam ediyor.

Mobirise

Salda Gölü Bisiklet Yolları Projesi

Bisiklet Yolları

Salda Gölü ve çevresinde sürdürülebilir ulaşım politikalarını hayata geçirmek amacıyla bisiklet yollarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda bölgeye gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğu alanlar tespit edilerek, bisikletin hem günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını hem de turistik etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlayacak güzergahlar belirlenmiştir. Salda Gölü çevresinde Salda, Yeşilova, Kayadibi ve Doğanbaba ile bağlantılı ve göl çevresini tamamen dolaşacak şekilde belirlenen güzergah toplam yaklaşık 43 km uzunluğundadır.

Mobirise

Salda Gölü Seyir Terasları Projesi

Seyir Terasları

Salda Gölü çevresinde ziyaretçilerin kullanımı için göl ve çevresinin gözlemlenebileceği uygun bakı noktalarında 7 adet seyir terası ve ahşap yürüyüş yolları projesi tamamlanmıştır. 

Mobirise

Beyaz Adalar Otopark Projesi

Otopark

Beyaz Adalar bölgesine yaklaşık 2 km mesafede ve sit alanı dışında yeni bir otopark yapılmış olup, beyaz adalara araç geçişi tamamen yasaklanmıştır. Otopark ile alan arasındaki ulaşım shuttle hizmeti ile sağlanmaktadır.

Mobirise

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışması

Koruma Amaçlı İmar Planı

Salda Gölü çevresi I. ve II. Derece Doğal Sit alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları onaylanmış olup yürürlüktedir.

Mobirise

Salda Gölü Unesco Başvurusu

Unesco Başvurusu

Salda Gölünün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için UNESCO Milli Komite temsilcileri ile görüşme yapılmıştır. Salda Gölü ve çevresine ilişkin bilgiler Milli Komite ile paylaşılmış ve süreç koordineli şekilde yürütülmektedir.

Mobirise

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Çalışmalar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın, Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapısına benzerliğini vurgulayan açıklamalarından ve Reuters’ın Türkiye’den fotoğrafları geçmesinden sonra tüm dünyanın gözünü üzerinde toplayan Salda Gölü bilimsel olarak oldukça popüler hale gelmiştir.

Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır. Bu süreç sonunda; tabanda beyaz renkli hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşmaktadır. İklim, jeolojik yapılar ve bakteri ile Cyanobacteria etkileşimi sonucu oluşan bu çökellerin, ilk kez 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde oluşmaya başladıkları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bir anlamda, en eski fosil niteliğinde oldukları kabul edilmektedir. Günümüzde bu fosillerin güncel örnekleri olan modern stromatolit oluşumları Salda Gölü’nde gözlenmektedir.

Mobirise

Salda Gölü Mikrobiyal Ekolojisi

Mikrobiyal Ekoloji

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nin Mars 2020 misyonunda hedef alan olarak seçilen Jezero Krateri’nde var olduğuna dair önemli bilimsel kanıtların bulunduğu eski göl ortamına jeolojik ve mineralojik içerik bakımından önemli oranda benzerlik sergileyen dünyadaki tek göl Salda Gölü’dür. Salda Gölündeki stromatolit oluşumlarının Dünya’da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersiz özelliğe sahip olması, Salda Gölünün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, T. C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu proje ile Salda Gölü’nün jeokimyasal, mineralojik ve mikrobiyolojik özellikleri ileri analiz yöntemleriyle ortaya konulmuş, gölün bütünleşik olarak jeomikrobiyolojik haritası yapılmıştır. Bu veriler, göle has öncelikli korunması gereken alanların belirlenmesi için temel teşkil edeceği gibi, göl ve çevresinde kurulması hedeflenen bilim merkezi için de yol haritası oluşturacaktır. Proje, Türkiye’ye has yeni türlerin ortaya konmasına imkan sağlayacağı gibi uluslararası bilim camiasına da önemli veriler sunacaktır. Ülkemize ve göle has yeni türlerin tanımlanarak literatüre eklenmesi, en son ve güncel jeokimyasal, mikrobiyolojik verilerin kullanılarak gölün kirlilik indekslerine göre niteliğinin belirlenmesi ve çevre dostu, sürdürebilir göl ekosistemini destekleyecek koruma önerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Salda Gölü Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı Projesi

Atıksuların Geri Kazanımı

Salda Gölü ve havzasının atıksu kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korunmasının sağlanması için alanda bulunan yerleşimlerden kaynaklanan atıksuların bertarafına yönelik çalışmalar da Bakanlığımızca (İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü) yürütülmekte olup projelendirmesi tamamlanmıştır. Arıtılmış suların doğrudan Salda Gölü ve Havzasına deşarj edilmesinin Salda Gölünün eşsiz doğal yapısına zarar vermemesine yönelik; bölgeye özgün yeni nesil ileri arıtma teknolojilerinin tespiti ve arıtılmış suyun %100 e yakın oranda geri kazanılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Özel Çevre Koruma Bölgesi Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi

Taşıma Kapasitesi

Salda Gölü ÖÇK Alanında Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi çalışması ile; Beyaz Adaların yoğun ziyaretçi baskısı altında olduğu, bu baskının her geçen yıl katlanarak arttığı görülmektedir. 2019 yılında beyaz Adaların ziyaretçi sayısı 1.308.070 kişiye ulaşmıştır. Taşıma kapasitesi çalışmaları sonuçlarına göre; önerilen alan yönetimi ve yapılacak doğal ahşaptan patikalar üzerinden gerçekleşmesi planlanan ziyaretçi sayısı yıllık 572.173 kişidir. 

Mobirise

Göl yakınında bir Bilim Merkezi projesi geliştirilerek tamamlandı

Salda Gölü Bilim Merkezi

Salda Gölü endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme gibi hayati gereksinimlerini karşılayabileceği uygun yaşam şartlarına sahiptir. Zengin bir biyolojik çeşitlilik ve bilimsel açıdan önemli bir jeolojik oluşumu barındırmaktadır. Bu nedenlerle Salda Gölü’nün sahip olduğu değerlerin incelenmesi, toprak yapısının analiz edilmesi, Mars-Jezero Krateri ile olan benzerliğinin araştırılması adına göl yakınında bir Bilim Merkezi projesi geliştirilerek proje süreci tamamlanmıştır.

Mobirise

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik Analiz

Sosyo-Ekonomik Analiz

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyoekonomik Yapısının Mevcut Durum Tespiti Araştırması, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Yeşilova ilçesi ile bu ilçeye bağlı Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden Köyü ve Niyazlar köylerini kapsamaktadır. Sosyoekonomik analiz çalışması kapsamında ÖÇKB içerisinde bulunan yerleşimlerde yaşayan 154 kişiyle hane halkı anketi gerçekleştirilmiş; ÖÇKB içerisindeki tüm köy ve mahallelerin muhtarlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, göl çevresinde faaliyet gösteren 21 işletme ile anket çalışması ve görüşmeler yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen verilere göre; bölgenin yıllık toplam gelirinin büyük kısmının Türkiye ortalamasının altında olduğu, Bölgede tarım ve hayvancılık giderek etkisini kaybettiği, turizm önemli bir geçim kaynağı olarak bölgede etkisini hissettirmeye başladığı ortaya çıkmıştır.

Beyaz Adalar, Plajlar ve Piknik Alanları

► Göl içerisinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerin kullanılması,
► Şezlong veya benzer malzemelerin sokulması ve her türlü çadır kurulması,
► Tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, kağıt ve benzeri her tür malzemenin çevreye atılması,
► Çukur oluşturularak çamur banyosu yapılması, göl tabanından ve sahilden kil, çamur, kum alınması,
► Her türlü yiyecek ve içecek maddesi sokulması ve tüketilmesi, piknik yapılması,
► Göl havzasında piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında ateş yakılması yasaklanmıştır.

Proje kapsamında alan yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde Salda Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Yönetim Planı ve Fiziki Planlama çalışmalarına altlık oluşturulacak, dolayısıyla, bölgenin biyolojik zenginliğinin gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması, bölge halkı için ekolojik ve ekonomik sürdürülebilir bir geleceğin yaratılması sağlanmış olacaktır.

Sayfalar
İletişim

Site : csb.gov.tr
Tel   : +90 (312) 410 10 00
Faks : +90 (312) 410 10 00